บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลขทะเบียนบริษัท

0125562020717

โทรศัพท์


โทรสาร


เว็บไซต์บริษัท

https://www.smartinfranet.co.th/