บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - วางระบบอุปกรณ์ดิจิทัล

บริการออกแบบ และติดตั้งเสาอัจฉริยะเพื่อการบริหารเมือง

            บริษัทเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งเสาอัจฉริยะพร้อมเดินสายไฟครอบคลุมการบริหารจัดการเมืองหลายมิติทั้งด้าน Smart living, Smart Safe, Smart Economy, Smart Environment การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน