ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)25612562256325652566
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)25622563256425652566
รายได้รวม1001.181557.541072.651148.261466.54
กำไรขั้นต้น92.8698.2781.8202.04220.85
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.46557.2244.6182.35 38.24
กำไรสำหรับปี-125.3269.69-133.29-107.8821.98
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)256025612562 (ปรับปรุง)256325652566
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)25612562 (ปรับปรุง)256325642565
สินทรัพย์รวม3337.72,874.583201.62680.23024.06
สินทรัพย์หมุนเวียน1375.61,083.281405.049231217.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1962.21,791.301796.561757.211806.75
หนี้สินรวม1813.81,466.221370.57984.721436.34
หนี้สินหมุนเวียน16791,351.16961.04655.93808.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน134.8115.07409.54328.7627.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม15241,408.361831.021695.491587.71
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ256025612562 (ปรับปรุง)256325652566
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ25612562 (ปรับปรุง)256325642565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)0.820.811.461.411.51
อัตรากำไรสุทธิ (%)-33.54-14.7117.31-12.43-9.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)-8.58-4.288.88-4.53%-3.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)-18.79-9.0416.65-7.56%-6.79
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1.191.030.750.580.90