ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)25622563256425652566
Statement of Income (Million THB)25622563256425652566
รายได้รวม1,001.181,557.541,072.651,148.271,466.54
กำไรขั้นต้น92.8698.2781.80202.04220.86
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.16557.2244.6182.35221.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี-125.30269.69-133.29-107.8821.99
งบฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์สินหมุนเวียน1,083.281,405.04923.001,217.311,140.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน1,791.301,796.561,757.211,806.752,490.32
รวมสินทรัพย์2,874.583,201.602,680.213,024.063,630.41
หนี้สินหมุนเวียน1,351.16961.04655.93808.601,236.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน115.07409.54328.78627.74780.98
รวมหนี้สิน1,466.221,370.57984.721,436.342,017.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรวม1,408.361,831.031,695.491,587.721,612.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น2,874.583,201.602,680.213,024.063,630.41
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)0.801.461.411.510.92
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1.040.750.580.901.25
อัตรากำไรสุทธิ (%)-12.50%17.30%-12.40%-9.40%1.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)-4.40%8.40%-5.00%-3.60%0.60%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)-8.90%14.70%-7.90%-6.80%1.40%