ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ALT-W1)

รายการpdf THpdf EN
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
แจ้งเตือนการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้ายTHEN
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ขั้นตอนและรายการเอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้ายTHEN
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิTHEN
กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งสุดท้ายTHEN
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิTHEN
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (ALT-W1)THEN
ข้อกำหนดสิทธิ ALT-W1THEN