ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่หัวข้อข่าวTHEN
256707 พ.ค. 67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯTHEN
256725 เม.ย. 67มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
256725 เม.ย. 67แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลTHEN
256726 มี.ค. 67เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256722 ก.พ. 67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566THEN
256722 ก.พ. 67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567THEN
256702 ก.พ. 67สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256601 ธ.ค. 66แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
256609 พ.ค. 66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566THEN
256609 พ.ค. 66สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256609 พ.ค. 66การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯTHEN
256626 เม.ย. 66มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
256628 มี.ค. 66เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256624 ก.พ. 66แบบ F24-1 (เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ)THEN
256622 ก.พ. 66กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566THEN
256621 ก.พ. 66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566THEN
256621 ก.พ. 66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565THEN
256621 ก.พ. 66สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256604 ม.ค. 66แจ้งข่าวด้านการตลาดTHEN
256502 ธ.ค. 65แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
256509 พ.ย. 65คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565THEN
256509 พ.ย. 65รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์THEN
256509 พ.ย. 65งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)THEN
256509 พ.ย. 65คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565THEN
256509 พ.ย. 65สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256502 พ.ย. 65ขยายระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทTHEN
256527 ต.ค. 65แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2566THEN
256509 ส.ค. 65งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)THEN
256509 ส.ค. 56คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565THEN
256509 ส.ค. 56สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256517 พ.ค. 65รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ปรับปรุง)THEN
256513 พ.ค. 65รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์THEN
256510 พ.ค. 65งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)THEN
256510 พ.ค. 65คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565THEN
256510 พ.ค. 65สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256510 พ.ค. 65การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯTHEN
256526 เม.ย. 65มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
256522 มี.ค. 65เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256528 ก.พ. 65แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564, การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขไฟล์ PDF เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)THEN
256525 ก.พ. 65แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564, การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขวันประชุมผู้ถือหุ้นใน template)THEN
256523 ก.พ. 65แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564, การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565THEN
256523 ก.พ. 65คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564THEN
256523 ก.พ. 65สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256523 ก.พ. 65งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256419 พ.ย. 64แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565THEN
25649 พ.ย. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564THEN
25649 พ.ย. 64แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
25649 พ.ย. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
25649 พ.ย. 64งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)THEN
256410 ส.ค. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256410 ส.ค. 64งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)THEN
256410 ส.ค. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564THEN
256410 ส.ค. 64การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทTHEN
25643 ส.ค. 64การปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยTHEN
256411 พ.ค. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)THEN
256411 พ.ค. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564THEN
256411 พ.ค. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256411 พ.ค. 64งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)THEN
25645 พ.ค. 64แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทTHEN
256429 เม.ย. 64แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.THEN
256423 เม.ย. 64แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)THEN
256423 เม.ย. 64มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
25647 เม.ย. 64การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า (แก้ไขหัวข้อข่าว)THEN
256423 มี.ค. 64แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทTHEN
25642 มี.ค. 64แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี)THEN
256423 ก.พ. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563THEN
256423 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256423 ก.พ. 64งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256423 ก.พ. 64แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564THEN
256415 ก.พ. 64แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
256325 ธ.ค. 63หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2563THEN
256321 ธ.ค. 63แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
256326 พ.ย. 63การบรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในโครงการเหมราชTHEN
256323 พ.ย. 63การไม่ปรับสิทธิของ ALT-W1THEN
256320 พ.ย. 6324 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ALT-W1THEN
256317 พ.ย. 63แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2564THEN
256310 พ.ย. 63ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564THEN
256310 พ.ย. 63การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลTHEN
256310 พ.ย. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563THEN
256310 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256310 พ.ย. 63งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)THEN
256330 ต.ค. 63การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ALT-W1THEN
256322 ต.ค. 63แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทTHEN
256312 ต.ค. 63กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ALT-W1THEN
25639 ต.ค. 63มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
256324 ก.ย. 63การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทร่วมทุนTHEN
256315 ก.ย. 63แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 6 (F53-5)THEN
25632 ก.ย. 63การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256319 ส.ค. 63กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 6 (แก้ไข Template)THEN
256319 ส.ค. 63แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1THEN
256319 ส.ค. 63แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563THEN
256311 ส.ค. 63การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีTHEN
256311 ส.ค. 63การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563THEN
256311 ส.ค. 63แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัดTHEN
256311 ส.ค. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563THEN
256311 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)THEN
256311 ส.ค. 63งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)THEN
25635 ส.ค. 63แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีTHEN
25634 ส.ค. 63การปรับโครงสร้างกิจการด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่กิจการร่วมค้าTHEN
25639 ก.ค. 63แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563THEN
256312 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี)THEN
256312 พ.ค. 63การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยTHEN
256312 พ.ค. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563THEN
256312 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)THEN
256312 พ.ค. 63งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)THEN
256325 มี.ค. 63แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563THEN
256324 มี.ค. 63แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563THEN
256318 มี.ค. 63แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไขห้องประชุม)THEN
256316 มี.ค. 63การรับชำระค่าเสียหายจากกรณีพิพาททางกฎหมายTHEN
256313 มี.ค. 63แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 5 (F53-5)THEN
256326 ก.พ. 63กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 5THEN
256324 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)THEN
256324 ก.พ. 63การลงนามในสัญญาโครงการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของการรถไฟแห่งประเทศไทยTHEN
256324 ก.พ. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562THEN
256324 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)THEN
256324 ก.พ. 63งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256324 ก.พ. 63แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563THEN
256320 ก.พ. 63ชี้แจงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาททางกฎหมายTHEN
25634 ก.พ. 63การลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CAT และ edotco (MOU)THEN
25638 ม.ค. 63การลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ District 9 : เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะTHEN
25624 ธ.ค. 62แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีTHEN
256214 พ.ย. 62แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563THEN
256212 พ.ย. 62แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
256212 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)THEN
256212 พ.ย. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562THEN
256212 พ.ย. 62งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)THEN
256231 ต.ค. 62แจ้งความคืบหน้าการขายหุ้นบริษัท ไทธนันต์ จำกัดTHEN
256226 ก.ย. 62การขายหุ้น บริษัท ไทธนันต์ จำกัดTHEN
256218 ก.ย. 62รายงานความคืบหน้าโครงการ Smart GridTHEN
256213 ก.ย. 62แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
256228 ส.ค. 62กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1 ครั้งที่ 4 (แก้ไขอัตราการใช้สิทธิ)THEN
256227 ส.ค. 62กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1THEN
25629 ส.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)THEN
25629 ส.ค. 62งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)THEN
25629 ส.ค. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562THEN
25629 ส.ค. 62ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563THEN
256227 มิ.ย. 62การเข้าทำสัญญากับ Facebook ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตTHEN
256227 มิ.ย. 62การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดินTHEN
256221 พ.ค. 62แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2562 เพิ่มเติมTHEN
256214 พ.ค. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562THEN
256214 พ.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)THEN
256214 พ.ค. 62งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)THEN
25629 พ.ค. 62แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทTHEN
256229 เม.ย. 62แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2562 เพิ่มเติมTHEN
256226 เม.ย. 62มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
256226 เม.ย. 62แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)THEN
256226 มี.ค. 62หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มีนาคม 2562THEN
256225 มี.ค. 62การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256215 มี.ค. 62แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
256215 มี.ค. 62รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)THEN
256227 ก.พ. 62กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1THEN
256225 ก.พ. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)THEN
256222 ก.พ. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561THEN
256222 ก.พ. 62แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562THEN
256222 ก.พ. 62งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256222 ก.พ. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)THEN
25625 ก.พ. 62การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดินTHEN
25622 ม.ค. 62การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตTHEN
256119 พ.ย. 61การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัดTHEN
256112 พ.ย. 61แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
25618 พ.ย. 61แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562THEN
25618 พ.ย. 61สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)THEN
25618 พ.ย. 61งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)THEN
25618 พ.ย. 61คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561THEN
256128 ก.ย. 61การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)THEN
256127 ก.ย. 61การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัดTHEN
256126 ก.ย. 61หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กันยายน 2561THEN
256124 ก.ย. 61แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5) (แก้ไขวันที่ใช้สิทธิ)THEN
256114 ก.ย. 61แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
256114 ก.ย. 61รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)THEN
256128 ส.ค. 61กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1THEN
256114 ส.ค. 61ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขหัวข้อข่าว)THEN
256110 ส.ค. 61ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561THEN
256110 ส.ค. 61คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561THEN
256110 ส.ค. 61สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)THEN
256110 ส.ค. 61งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)THEN
25612 ก.ค. 61แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)THEN
256112 มิ.ย. 61รายงานการลงนามในสัญญา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)THEN
256114 พ.ค. 61คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561THEN
256114 พ.ค. 61งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)THEN
256114 พ.ค. 61สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)THEN
25618 พ.ค. 61แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทTHEN
25612 พ.ค. 61การไม่ปรับสิทธิของ ALT-W1THEN
256127 เม.ย. 61มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นTHEN
25614 เม.ย. 61การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (แก้ไข)THEN
25614 เม.ย. 61การได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีTHEN
256129 มี.ค. 61หุ้นเพิ่มทุนของ ALT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2561THEN
256128 มี.ค. 61การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256115 มี.ค. 61แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ALT-W1 (F53-5)THEN
256115 มี.ค. 61รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ALT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)THEN
25615 มี.ค. 61แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)THEN
25612 มี.ค. 61แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)THEN
256126 ก.พ. 61สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)THEN
256126 ก.พ. 61งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)THEN
256126 ก.พ. 61คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560THEN
256126 ก.พ. 61แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560, การจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561THEN
256123 ก.พ. 61กำหนดการใช้สิทธิของ ALT-W1THEN
256122 ก.พ. 61การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ SG.GSTHEN
25611 ก.พ. 61แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าTHEN
256027 ธ.ค. 60ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ALT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2560THEN
256022 ธ.ค. 60แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)THEN
256013 ธ.ค. 60การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯTHEN
256012 ธ.ค. 60การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ALT กับ edotcoTHEN
256030 พ.ย. 60แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560THEN
256017 พ.ย. 60แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2561THEN
256017 พ.ย. 60การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTHEN
256014 พ.ย. 60การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลTHEN
256014 พ.ย. 60งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)THEN
256014 พ.ย. 60คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560THEN
256014 พ.ย. 60สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)THEN
25602 พ.ย. 60แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)THEN
25602 พ.ย. 60แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1") (แก้ไข Template)THEN
25601 พ.ย. 60แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ALT-W1")THEN
25601 ก.ย. 60การลงนามสัญญาวางโครงข่ายสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในเขตอุตสาหกรรมนวนครTHEN
256011 ส.ค. 60สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)THEN
256011 ส.ค. 60งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)THEN
256011 ส.ค. 60คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560THEN
256011 ส.ค. 60สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)THEN
25607 ก.ค. 60การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่THEN
256012 พ.ค. 60งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)THEN
256012 พ.ค. 60คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560THEN
256012 พ.ค. 60สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)TH
256012 พ.ค. 60การเพิ่มทุนของบริษัทร่วมTH
25608 พ.ค. 60แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทTH
256026 เม.ย. 60แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560TH
256024 เม.ย. 60ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)TH
25604 เม.ย. 60การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าTH