ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นประเภทpdf EN
2567บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (25 เมษายน 2567)
เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ ตามลิ้งด้านล่าง
Link Video
2567รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567THEN
2567หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2567หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567THEN
2567แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.THEN
2567แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.THEN
2567แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.THEN
2566การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2566หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการTHEN
2566แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)THEN
2566แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)THEN
2566หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2566
2566บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (26 เมษายน 2566)
เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ ตามลิ้งด้านล่าง
Link Video
2566รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566THEN
2566หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566THEN
2566แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.THEN
2566แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.THEN
2566แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.THEN
2565การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2565การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการTHEN
2565แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2565แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2565แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2565หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2565บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (26 เมษายน 2565) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail: IR@alt.co.th
2565รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 THEN
2565หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565THEN
2565แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.THEN
2565แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.THEN
2565แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.THEN
2565การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2565การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการTHEN
2565แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2565แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2565แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTHEN
2564หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2564บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (23 เมษายน 2564) เพื่อเผยเเพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2564รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2564หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2564แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2564แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2564แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2564การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2564การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2564แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2564แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2564แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2563บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (9 ตุลาคม 2563) เพื่อเผยเเพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2563รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2563หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2563แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2563แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2563แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2563การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2563การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2563แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2563แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2563แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2562หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2562บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (26 เมษายน 2562) เพื่อเผยเเพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2562รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2562หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2562แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2562แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2562แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2562การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2562การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2562แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2562แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2562แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2561หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2561บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (26 เมษายน 2561) เพื่อเผยเเพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2561รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2561หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2561แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2561แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2561แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2561การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
2561การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2561แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2561แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2561แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2561แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมหรือคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า
2560การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2560
2560บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (30 พฤศจิกายน 2560)
เพื่อเผยเเพร่ให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2560รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560
2560หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2560วีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2560บริษัทฯ ได้จัดทำ DVD บันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (26 เมษายน 2560) เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ที่สนใจ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 02-863-8997 หรือ E-mail :IR@alt.co.th
2560รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2560หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2560แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.