การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          กลุ่มบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวย่างสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์
                บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิต สิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ
            บริษัทจะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยังยืนต่อไป