รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด440,183,00038.88
2บริษัท เอแอลที โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)120,000,00010.60
3นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์88,300,0007.80
4น.ส. ปรียาพรรณ ภูวกุล70,750,0006.25
5นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์58,205,1005.14
6น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง28,352,2002.50
7นายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล11,750,0001.04
8นายทรงพล จตุพรหมวงศ์6,300,0000.56
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,786,5310.51
10นาย ตะวัน สุนทรญาณกิจ5,232,5000.46

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน