บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด

ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานีฐาน
วางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม
OPTIACL FIBER NETWORK & INTELLIGENT BUILDINGSYSTE

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการสร้างสถานีฐาน และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยครอบคลุมตั้งแต่การ สำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้าง, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบต่างๆ สำหรับอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ ปรับอากาศ, ระบบป้องกันอัคคีภัย

เลขทะเบียนบริษัท

0125551006017

โทรศัพท์

(662) 886 – 3400

โทรสาร

(662) 886 – 3084

เว็บไซต์บริษัท