บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - โทรคมนาคม

บริการจัดสร้างสถานีชายฝั่งเชื่อมต่อโครงข่ายภาคพื้นน้ำ

              ให้บริการสถานีชายฝั่งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นน้ำที่มาจากต่างประเทศของลูกค้าเข้ากับโครงข่ายใยแก้วนำแสงภายในประเทศของบริษัท