นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มกิจการ”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ

1. นิยามศัพท์

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3. แนวทางปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติ ปกป้อง และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่มกิจการจึงมีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

      3.1 สิทธิแรงงานของพนักงาน 
กลุ่มกิจการมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของมนุษย์ เปิดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติและห้ามเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานบนพื้นฐานของ อายุ  ชาติ พันธุ์  เพศ สีผิว การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเคารพต่อชีวิตส่วนตัว ให้การสนับสนุน มาตรการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้ให้ความสำคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) โดยให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ เป็นต้น โดยกลุ่มกิจการจะมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจและด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

      3.2 สิทธิลูกค้า 
กลุ่มกิจการให้ความสำคัญ ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า อย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยกลุ่มกิจการจะมุ่งเน้นและพัฒนามาตรฐานในการดูแล ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท และการควบคุมภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

      3.3 สิทธิคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ
กลุ่มกิจการจะขายสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กลุ่มกิจการจะรักษามาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และมุ่งหวังให้คู่ค้าและพันธมิตรเคารพในสิทธิมนุษยชนและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัท และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพื่อป้องกันการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกำชับในเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

      3.4 สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มกิจการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด นอกจากนี้กลุ่มกิจการยังให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิและ ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อปกป้องการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

กลุ่มกิจการมีการดำเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยกลุ่มกิจการพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เอกสาร นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคาพรในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล

บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย

บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน