จรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสาร จรรยาบรรณธุรกิจ

 ผู้บริหารทุกท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับ พนักงาน ผู้ลงทุนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับกิจการในทุกๆ ส่วนงานเพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยสำนึกของความรับผิดชอบที่มีต่อธรรมาภิบาลของการประกอบกิจการ คือการยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยการเคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึง ศีลธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม จริยธรรมอันดีที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย

          เนื่องจากสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับข้อกำหนด กฎหมายและ ระเบียบบังคับต่างๆ จริยธรรมในการดำเนินกิจการ ซึ่งจรรยาบรรณของพนักงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการขององค์กร

          ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ข้าพเจ้าจึงเป็นขอตัวแทนขององค์กรในการจัดทำเอกสารแม่บทเพื่อใช้เป็นการกำหนดแนวทางในการสร้างเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายหลักว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนให้พนักงานทุกท่านมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารกิจการซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อสังคมและประชาชนตามที่ทางบริษัทได้มีการกำหนดไว้ พร้อมทั้งบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึง การกระทําของพนักงาน และ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทจะยึดถือตามแนวปฏิบัตินี้ และใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

“เป็นผู้นำ ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในภูมิภาคนี้”

“เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ให้กับผู้ประกอบการทุกราย (Operators) ในการขยายโครงข่ายเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการใช้โครงข่ายร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านต้นทุน และการจัดสรรทรัพยากรของผู้ประกอบการ”

 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทจะใช้แนวทางดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงของกิจการระยะยาว

5.1 การดำเนินธุรกิจขององค์กร :

          องค์กรจะดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิ์ภาพและโปร่งใสเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดทางกำไรโดยคำนึงถึงการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นหลักสำคัญอีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

5.2 สินค้าและบริการ :

          องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานของลูกค้า รวมทั้งสรรหาบริการทางเทคโนโลยีเพื่อให้บริการต่อลูกค้าได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา

5.3 ความพึงพอใจของลูกค้า :

          การปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่านมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของสินค้าและบริการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

5.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม:

          องค์กรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวมมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกาย ทางจิตวิญญาณ ทางอารมณ์ และทางสังคมของพนักงานทุกท่าน รวมถึงคนในสังคม บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.5 ความปลอดภัยและชีวอนามัยของการทำงาน:

          องค์กรถือว่าระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นส่วนสำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทางองค์กรได้กำหนดขึ้นเป็นนโยบาย ซึ่งมีความสำคัญและเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องคำนึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของทุกคนในสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

5.6 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ:

          องค์กรให้การสนับสนุนวัฒนธรรมที่หลากหลายและการทำงานเป็นหมู่คณะโดยไม่แบ่งแยก เพศ การศึกษา ฐานะ เชื้อชาติและศาสนา

5.7 ความเคารพซึ่งกันและกันและเสรีภาพในการแสดงออก :

          องค์กรให้ความสำคัญต่อการเคารพซึ่งกันและกันและเสรีภาพในการแสดงออกทุกด้าน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผยและโปร่งใส พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเสนอความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการทำงาน

5.8 ความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม

          องค์กรยึดถือความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาที่องค์กรจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะยึดถือกฎหมายและหลักการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดีตามหลักสากล

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม:

6.1 จรรยาบรรทางด้านการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อวัตย์ สุจริต โปร่งใสแและยุติธรรม :

          องค์กรมุ่งเน้นการบริหารงานซึ่งต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสและ ยุติธรรม ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้และ ตามหลักมาตรฐานสากล องค์กรจึงยึดถือด้านความซื่อสัตย์ ทางธุรกิจเป็นมาตรฐานสูงสุดขององค์กร พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนโดยมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานหลัก อันจะนำมาซึ่งความเป็นที่เชื่อถือ และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ลงทุน พนักงาน และตลอดจน คนในสังคม

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง  ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี:

          การดําเนินการทั้งที่เกี่ยวข้องภายในกิจการและไม่เกี่ยวข้องใด ๆกับองค์กร ของพนักงานทุกท่าน ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมายของประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาล จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พนักงานต้องไม่แม้แต่จะมีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ หรือ จารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันอย่างกว้างขว้าง

การบันทึกและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ :

          การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ของพนักงานแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัท พนักงานต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้  ซึ่งยึดถือเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะในรูปของเอกสารที่เป็น สิ่งพิมพ์ บันทึก ข้อความ และ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

          ทั้งนี้ องค์กรมุ่งหมายที่จะกํากับดูแลการปฏิบัติงานทุกส่วนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงหน่วยงานของทางราชการ

การรักษาความลับขององค์กร:

          ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กร จะต้องถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด และต้องไม่นำไปเปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่ทางองค์กรได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

การขัดกันของผลประโยชน์ :

          ผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานทุกท่านหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติอันเกิดจากการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ของตนกับลูกค้า และ/หรือองค์กร พนักงานจะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางซึ่งทำให้เชื่อและแน่ใจว่าไม่มีการขัดกัน หรือ แม้แต่ปรากฏให้เห็นว่าขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานต่อหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องกระทำให้แก่องค์กร หรือต่อลูกค้า ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กร พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าว พร้อมทั้งพนักงานทุกท่านจะต้องเปิดเผยในสาระสำคัญทั้งการที่ตน หรือครอบครัวเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนได้ ส่วนเสียในผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือองค์กร และ/หรือคู่แข่งขององค์กร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร หากมีความสงสัยว่าการกระทำนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ให้ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

การดูแลรักษาทรัพย์สิน :

          ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในขององค์กรหรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่องค์กรต้องมีส่วนรับผิดชอบจะต้องถูกแยกอย่างชัดเจนจากทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งในแง่ตัวเลขทางบัญชีและการจัดเก็บตัวทรัพย์สิน พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพย์สินยังคงไว้ซึ่งมูลค่าตามความเป็นจริง

การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ :

         องค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทุกท่านให้มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของการทำงานอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล พนักงานทุกท่านต้องใช้ความพยายามในการรักษามาตรฐานความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ พนักงานต้องมีความรับผิดชอบในการทําความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรักษาระดับความขีดสามารถในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ องค์กร ลูกค้า ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

การมีส่วนรวมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่างๆ:

         องค์กรมีจุดมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคมโดยรวม องค์กรยังสนับสนุนกิจกรรมภายนอกเพื่อพัฒนา สังคม สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายและกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร

การจัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสม ในกิจกรรมทุกด้านขององค์กร:

         พนักงานทุกท่านต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของการตรวจสอบและควบคุมภายใน ในกิจกรรมทุกด้านขององค์กร พนักงานทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ตนปฏิบัติ พร้อมทั้งหากพบจุดใดเป็นข้อบกพร่องก็ต้องพยายามแก้ไขและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กร นอกจากนั้นองค์กรยังส่งเสริม ให้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การจัดซื้อและจัดหา:

         เพื่อการปฏิบัติงานการจัดซื้อและการจัดจ้างเป็นไปตามความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ องค์กรยึดมั่นในหลักการความยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เสนอขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขายสินค้าได้อย่างเสรีซึ่งการตัดสินใจนั้นองค์กรคำนึงถึงคุณภาพและคุณค่าในการใช้งานรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน

การให้สินบนหรือส่วนลด:

         องค์กรไม่อนุญาตให้มีการให้ส่วนลดใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้มีการกำหนดไว้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามขอบเขตอำนาจที่กำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามความจำเป็นและไม่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

         องค์กรมีนโยบายไม่สนับสนุนการรับสินบน และไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ โดยการติดต่อทางธุรกิจจะพิจารณาจากปัจจัยอันสมควร เช่น คุณภาพของสินค้าหรือบริการ, ราคา และความสามารถในการจัดส่ง เป็นต้น

         ในการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรมีนโยบายที่จะแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่สนับสนุนการให้สินบน หรือการมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ

การจ้างงาน:

         องค์กรมีนโยบายในการให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของงาน โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้หลักปฏิบัตินี้ยังรวมถึงการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง การโยกย้ายและมอบหมายงาน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่าชดเชยที่ให้แก่พนักงาน โดยยึดถือการเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการขององค์กร ผลปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล รวมถึงข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนด

บรรยากาศในการทำงาน:

         องค์กรจะไม่ยอมให้เกิดการล่วงเกินทางเพศและล่วงละเมิดหรือคุกคามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการล่วงละเมิด หรือคุกคามต่างๆซึ่งกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานภายในองค์กรไม่ว่าจะได้รับการยินยอมหรือไม่ก็ตาม

         สิ่งเสพติด สุราหรือของมึนเมา การพนัน หรือสิ่งที่ผิดกฎหมายทางองค์กรไม่อนุญาตให้นำมา หรือครอบครอง หรือเสพ หรือใช้ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าฝ่าฝืนทางองค์กรจะลงโทษทางวินัยอาจจะรวมถึงการเลิกจ้างงาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรืออาจจะส่งพนักงานที่ต้องสงสัยไปทำการตรวจทางเวชกรรม

การแข่งขันทางการค้า:

         องค์กรมุ่งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแช่งขันที่ดี พนักงานพึงงดเว้นจากการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับชองคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

6.2 จรรยาบรรณของพนักงาน

ความซื่อสัตย์:

         องค์กรสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ เอาใจใส่ในการสร้างเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพและ พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศโดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ องค์กรยังสนับสนุนให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในองค์กรโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

การรักษาข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับ:

         ข้อมูล เอกสารทุกชนิด ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และผลงานอื่นๆ  ซึ่งถือเป็นขององค์กร พนักงานทุกท่านต้องไม่เปิดเผย หรือนำออกจากองค์กรโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจหรือเสียภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียงขององค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

การขัดกันของผลประโยชน์:

         กรรมการหรือผู้บริหารจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีความเกี่ยวข้องในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

         ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และทำรายการเสมือนกับการทำรายการกับบุคลลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการทำรายการะหว่างกัน

         ทั้งนี้ในกรณีที่มีการทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของสำนักงนก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การรักษาดูแลทรัพย์สิน:

         กรรมการและพนักงานทุกท่านจะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยห้ามนำทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

         พนักงานทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังมีหน้าที่ดูแลรักษาไม่ให้ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย รวมถึงการนำไปใช้ในการกระทำใดๆที่นอกเหนือจากการดำเนินงานขององค์กร

การยึดมั่นในวิชาชีพ:

         พนักงานทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การทำธุรกิจส่วนตัว:

         พนักงานทุกท่านจะไม่ทำธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และพนักงานทุกท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกิจชองตน หรือครอบครัว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร โดยหากมีความสงสัยว่าการกระทํานั้น ๆ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ให้ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือฝ่ายกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน:

         พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ช้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท พนักงานควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

         ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

กิจกรรมทางการเมือง:

         องค์กรสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดและมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรมและกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กิจกรรมทางศาสนา:

         องค์กรสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาคและโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่แบ่งแยก ศาสนา โดยการกระทำต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ

การป้องกันการทุจริตและการให้สินบน:

         พนักงานทุกท่านพึงหลีกเลี่ยงการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสีย สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท

         การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

         ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใดๆในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

การให้รับของขวัญและสิ่งตอบแทน:

         กรรมการและพนักงานทุกทุนถูกห้ามมิให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและ/หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท และห้ามมิให้เสนอผลประโยชน์ใด  ๆ ต่อบุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

 เอกสารชุดนี้จะถูกแจกจ่ายและลงลายมือชื่อรับทราบโดยพนักงานทั้งหมดขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต พนักงานทุกท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดในเอกสารชุดนี้อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทางธุรกิจแต่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความหรือการบังคับใช้กรุณาติดต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโดยตรง ในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดหลักการนี้ หรือได้รับการตักเตือนทางวินัยก่อนแล้วอาจส่งผลกระทบให้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นให้พ้นสภาพการจ้างงาน

          8.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการโดยการตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับของการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

          8.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงาน และมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และนำไปปฎิบัติต่อไป

          8.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีส่วนรู้เห็นให้สมาชิกในครอบครัว หรือญาติ บุคคลใกล้ชิด ดำเนินการใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยทางอ้อมด้วย

          8.4 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจกำหนด

          8.5 ให้คณะทำงานบรรณษัทภิบาล ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของจรรยาบรรณ และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดโทษทางวินัยไว้ 4 ประการ ดังนี้

  • การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  • การตักเตือนเป็นหนังสือ

  • การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง

  • การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

                                                                        ____________________________

                                                                         ( นาง ปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์ )

                                                                               กรรมการผู้อำนวยการ

                                                                        บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)