มิติชุมชนและสังคม

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

การขับเคลื่อนองค์กร (Organization Transformation)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม โดยอาศัยนวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลด้านสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงห่วงโซ่คุณค่าและคู่ค้าทางธุรกิจ

1. การให้โอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมด้านดิจิทัลกับสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งแสวงหาเทคโนโลยี เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเติบโตเป็นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำในอนาคต โดยมุ่งเน้น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของตลาด โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมาทำงานร่วมกับระบบสื่อสาร สู่การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมเสาไฟ (Street lighting) จนกลายเป็นนวัตกรรมเสาอัจฉริยะ หรือ Smart pole เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญ เสาอัจฉริยะยังสามารถแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องและ บริษัทจึงได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเป็นบริการเสริมการใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบพลังงานอัจฉริยะ และธุรกิจประกันภัยเพื่อตอบกลยุทธ์ในแกนที่ 4 สมาร์ทแพลตฟอร์ม (Smart Platform)

2. เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน และ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ในจรรยาบรรณธุรกิจของกิจการ

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) สร้างความสมดุลในการทำงานให้พนักงานมีความสามารถ และทำงานอย่างมีความสุข บริษัทมีแนวทางในการดูแลพนักงานในด้านสุขภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ ดังนี้

 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพ โดยคำนึงถึงสุขภาพตามช่วงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยให้กับพนักงาน
 • จัดให้มีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบตามอายุงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 • จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบถึงระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาการบริหารงานบุคคล
 • พร้อมทั้งยังจัดให้มีรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขอองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปัญหาหรือความไม่เข้าใจระหว่างกันถูกนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงที อันเป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 ชุมชนและสังคม

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาเหตุมาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตสินค้า การตัดไม้ทำลายป่า การคมนาคมขนส่ง การใช้พลังงานในอาคารบ้านเรือน และการบริโภคมากเกินไป บริษัทจึงมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และมีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน ภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สร้างมลพิษ เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังมุ่งพัฒนาสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนและสังคม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพยายามให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมร่วมกัน ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ขจัดความรกรุงรังของสายสื่อสารที่เป็นผลพวงจากแนวคิดเดิมของโอเปอเรเตอร์ ที่ต่างคนต่างพัฒนาโครงข่ายของตนเอง และยังคงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งแบ่งลักษณะเมืองอัจฉริยะออกเป็น 7 ลักษณะ ประกอบด้วย Smart Living, Smart People, Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy และ Smart Environment

ในระยะแรกนี้ บริษัทได้เร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวความคิดพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยและเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าในระบบเศรษฐกิจชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบข้าง เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Government ไม่ว่าจะเป็น จัดทำศูนย์การตัดสินใจด้านข้อมูลและสั่งการอัจฉริยะด้วย Data Analytic ผ่าน War Room ของหน่วยงานรัฐ มีระบบบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ พร้อมระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management System) พร้อมทั้งศูนย์บริการประชาชนอัจฉริยะ One Stop Service จัดทำระบบจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management) พร้อมระบบคิวออนไลน์ ด้วย Mobile Service  เพื่อลดการแออัดและยังปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมี ระบบรับบริการ และประสานงานหน่วยงานภายในเมืองซึ่งประกอบไปด้วย ระบบสำหรับการรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ สำหรับให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการ E-service ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆภายในเมืองได้

บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ

พนักงานและแรงงาน

2.1) การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทจัดทำนโยบายในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.alt.co.th) โดยยึดอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้พ้นโทษ   เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก

2.2) การจ้างงาน

บริษัท มีโนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดและกีดกันในเรื่อง เพศ ศาสนา

เชื้อชาติ และวัฒนธรรม

2.3) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ประกันสังคม  และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานทุกคน ทุกสายงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าพิธีฌาปนกิจบิดา-มารดาที่เสียชีวิตของพนักงานเงินช่วยเหลืองานแต่งงานของพนักงาน เป็นต้น

2.4) การพัฒนาขีดความสามารถ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตลอดจนผลักดันพนักงานให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถที่พร้อมสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน และอนาคต โดยดำเนินการผ่านการวางแผนและควบคุมอัตรากำลัง เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร โดยมุ่งเน้น Lean & Process Improvement การนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร (Digitalization) การวางแผนและจัดวางกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสม อีกทั้งยังดำเนินการ Upskill / Reskill เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท และมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มงานที่มีความสำคัญจำเป็นตามความต้องการของธุรกิจรวมถึงดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานกับองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน

2.5) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ทุกบริษัท ให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกตั้งตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดและมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินการของบริษัท โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับตามกฏหมายซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศและถ่ายทอดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร รวมไปถึงผู้รับเหมาและ คู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน พื้นที่การทำงาน การอบรมพนักงาน รวมถึงปรับปรุงอุปกรณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

ยกระดับอาชีวอนามัย สร้างความปลอดภัยน่าทำงาน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยของ โดยตั้งเป้าหมายปราศจากอุบัติเหตุ รวมถึงมอบความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน บริษัทจึงดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม และพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินการตลอดจนยกระดับการจัดการให้เทียบเคียงระดับสากล เพื่อดูแลพนักงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ลูกค้า

3.1) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า     

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น เอแอลทียังมีกระบวนการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าและนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ

3.2) การป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อใช้ในการรับบริการและซื้อสินค้า โดยบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการและความเหมาะสม บริษัท มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกัน บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ www.alt.co.th โดยมีเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officer (DPO) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งกรอบการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act,PDPA) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลให้ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายคุกกี้ สิทธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางสำหรับติดต่อเกี่ยวกับสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

3.3) การคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(“พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฯ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของผู้บริโภคและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคซึ่งภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฯได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรักษาสิทธิของผู้บริโภค เช่น

 • การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา โดยการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น ข้อความที่เกินความจริงและข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
 • การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก โดยกำหนดลักษณะของฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้ารวมถึงระบุชื่อของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้า ข้อความที่แสดงประเภทสินค้ารวมถึงราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนำและข้อความจำเป็นอื่น ๆ

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มิติชุมชนและสังคม

มิติ

กลยุทธ์

เป้าหมาย 3-5 ปี

ผลการดำเนินงานปี 2566

ด้านสังคมและชุมชน

ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  อย่างน้อย 1 โครงการ

ติดตั้งเสานวัตกรรมเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) จำนวน 1 โครงการ

เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน

สัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของแผนที่วางไว้

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 95.87

 • บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ควบคู่การดูแลเอาใจใส่ชุมชน  และให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ โดยกำหนดแนวนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
 • จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัท / สังคมใกล้บริษัท / สังคมห่างไกลบริษัท อย่างน้อย  1 ครั้งต่อปี
 • ในกรณีที่ชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัท ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ทางบริษัทจะเร่งรีบดำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ
 • จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมแก่เยาวชนที่ยังอยู่ในภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน พื้นที่ใกล้เคียง เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต พระนครเหนือ และวิทยาเขตธนบุรี  ปีละ 1-2 ครั้ง และการให้ยืมเครื่องมือทดสอบสัญญานเพื่อการสื่อสารไร้สาย แก่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรอาชีพด้านนี้
 • บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทมีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหรือแรงงานที่เป็นคนในพื้นที่ที่บริษัทไปดำเนินโครงการทางธุรกิจอยู่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคคลากรในท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป