กลยุทธ์การดำเนินงาน

  •  เดินหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำ แสงที่กลุ่มกิจการมี ส่งเสริมให้เกิดการเช่าใช้ร่วมกันของกลุ่มผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศเข้ากับโครงข่ายภาคพื้นน้ำระหว่างประเทศ (Network Infrastructure)
  • พัฒนาธุรกิจสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมาทำงานร่วมกับระบบสื่อสาร สู่การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
  • มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร (Smart Energy) และมีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน หันมาใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน และเร่งเดินหน้าพัฒนามิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญหนี่งของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
  •  พัฒนาธุรกิจด้านแฟลตฟอร์ม (Smart e Platform) เช่น ขนส่งอัจฉริยะ ช่วยส่งเสริมให้การขนส่งและเดินทางมีความคล่องตัวมากขึ้น ในแง่มุมเกี่ยวกับการบันทึกติดตามรถยนต์ การชี้บ่งยานพาหนะที่ใช้ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย และความรวดเร็วของการจ่ายชำระค่าผ่านทาง และธุรกิจประกันภัย