บริษัท ไทธนันต์ จำกัด

ให้เช่าและบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทธนันต์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดย ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง)

เลขทะเบียนบริษัท

0125560018243

โทรศัพท์

+66 2529-0031-5

โทรสาร

+ 66 2529-2176

เว็บไซต์บริษัท