นโยบายความยั่งยืน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มกิจการ”) เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง กลุ่มกิจการจึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่แห่งคุณค่า เพื่อสร้างคุณค่าแบบองค์รวมและผลประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กลุ่มกิจการได้กำหนดไว้

      กลุ่มกิจการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลักดันกระบวนการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเคารพในแนวปฏิบัติสากล รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  • ยึดหลักการดำเนินงานบนหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก
  • พัฒนาศักยภาพพนักงานและมุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  • ส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  • มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน 
  • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เอกสาร นโยบายความยั่งยืน