การจ่ายเงินปันผล

           บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไปบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

วันที่กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภทเงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วยรอบผลประกอบการเงินปันผลจาก
23/2/22--งดจ่ายเงินปันผล--01/01/64-31/12/64-
10/11/2024/11/208/12/20เงินปันผล0.1บาท01/01/63-30/09/63ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/11/2024/11/6308/12/63เงินปันผล0.10บาท01/01/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
24/4/20--งดจ่ายเงินปันผล-บาท01/01/62-01/12/62 -
26/4/19--งดจ่ายเงินปันผล -บาท01/01/61-01/12/61-
26/2/1804/05/6124/05/61เงินปันผล0.04บาท01/01/60-31/12/60ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/2/1704/05/6025/05/60เงินปันผล0.10บาท01/01/59-31/12/59ปันผลจากกำไรสุทธิ