บทลงโทษ

            บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดโทษทางวินัยไว้ 4  ประการ ดังนี้

  • การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  • การตักเตือนเป็นหนังสือ
  • การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
  • การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย   

             ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7 / 2558 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  เป็นต้นไป