นโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

นโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี

       เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านภาษีของกลุ่มบริษัท มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

 1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี
 • ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รอบคอบและเหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีไม่ทันกำหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
 • ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุน ธุรกรรมใหม่ หรือธุรกรรมพิเศษที่แตกต่างธุรกรรมปกติที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทฯ
 1. การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ
 • ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการต้องดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบด้านภาษีเท่านั้น
 • ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • ต้องพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 • ผู้รับผิดชอบด้านภาษี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นอกเหนือรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระต่อกรมสรรพากร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานบัญชี
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนพนักงาน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 • อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้านำเข้า หรือภาษีอื่นใด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือสินค้านั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

                                                                                                                   ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป   

                                                                                                                                                (นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์)

                                                                                                                                                    กรรมการผู้อำนวยการ

                                                                                                                                  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

อัตราภาษีที่จ่ายจริง

         อัตราภาษีที่จ่ายจริงปี 2563 = 20.51%

          โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้