ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้นALT (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ ตู้โทรคมนาคม และสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ให้บริการสร้างสถานีฐาน และติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า
เลขทะเบียนบริษัท0107558000440
ใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ TEL3/2558/002 และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2562/047
โทรศัพท์(662) 863 - 8999
เว็บไซต์บริษัทhttps://alt.co.th
ทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน 566,113,709.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,132,227,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว566,113,709.50 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่รับชำระแล้ว 1,132,227,419/1 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘ALT-W1’)เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (‘ALT-W1’) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ การจัดสรรไม่เกิน 250,000,000 หน่วย และมีราคาการใชสิทธิเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2563