มิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

           1. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management)

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน จากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ โดยการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเกินความจำเป็น การสร้างขยะ ที่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก เหล่านี้เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร  บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1,2) ให้ได้ร้อยละ 20% ภายในปี 2035 และ ขอบเขต 3 ภายในปี 2050 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 โดยบริษัทวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงาน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังนี้

 

1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร และมีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หรือภาคครัวเรือน ภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สร้างมลพิษ เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิต 50 Mw.ภายในปี 2025

1.2 Eco-Event ได้แก่ การดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ Care the bear โดยยึด 6 Concept ของโครงการ ได้แก่ รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์ งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์และผลจากการเข้าร่วมโครงการ

1.3 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ลดการสูญเสียระหว่างการเดินทาง ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุตามเป้าหมาย

1.4 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่พนักงานทางอ้อม โดยได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน อาทิ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การใช้หลอด LED ที่ประหยัดพลังงาน การควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

      ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอุปโภค และบริโภค ถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการดำเนินกิจการของบริษัทไม่ได้พึ่งพิงทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตหรือกระบวนติดตั้งเป็นหลัก แต่บริษัท ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำสำหรับใช้ภายในสำนักงานและกลุ่มกิจการ โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ภายใต้มาตรการปรับอัตราไหลของระบบปั๊มน้ำที่ใช้ภายในสำนักงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกน้ำเป็นแบบประหยัด และปรับอัตราการใช้น้ำในสุขภัณฑ์ภายในอาคาร พร้อมทั้งมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการของเสีย (Waste Management)

     บริษัทมีนโยบายการจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการ โดยได้มีการกำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง โดยหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ลดการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม โดยบริษัทมีเป้าหมายลดปริมาณขยะ ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

     3.3.1.4 มลพิษทางอากาศ และเสียง

บริษัท คำนึงถึงการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเสียง โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน และชุมชนรอบข้าง บริษัทได้กำหนดให้มีเป้าหมายในการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม ดังนี้

มิติกลยุทธ์เป้าหมาย 3-5 ปีผลการดำเนินงานปี 2566
ด้านสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2040

เป้าหมายระยะกลาง

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1,2,3) ให้ได้ร้อยละ 20% ภายในปี 2035

เป้าหมายระยะยาว

บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2040

หมายเหตุ :

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับเป้าหมายการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท 3,362 ตัน (Co2e) ลดลง 232 ตัน (Co2e)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ขอบเขต 1,2 380 ตัน (Co2e) เพิ่มขึ้น 191 ตัน (Co2e) เมื่อเทียบกับปี 2022

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ขอบเขต 3 2,982 ตัน (Co2e) ลดลง 423 ตัน (Co2e) เมื่อเทียบกับปี 2022

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

เป้าหมายระยะสั้น

เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาดจาก Solar Rooftop 50 MW. ภายในปี 2025

จำนวน 30 โครงการ ด้วยกำลังการผลิต 18.85 MW