บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - โทรคมนาคม

การให้บริการวางระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ในอาคาร

          การให้บริการวางระบบต่าง ๆ ในอาคาร (Intelligent Building Systems) โดยบริษัท และ GTS เช่น ระบบปรับอากาศ (Air condition system) ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire protection system) ระบบไฟฟ้า (Distribution board and panel board)  ระบบแสงสว่างและระบบปลั๊กไฟฟ้า (Lighting and power outlet) และระบบรักษาความปลอดภัย (security system) เช่น กล้อง CCTV ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ทางหนีไฟ เป็นต้น

Professional Services for Intelligent Building Solutions – Electrical System
  • Fire Alarm System
  • Vesda System
  • CCTV System
  • Access Control System
  • Sound Syste
  • Air-Conditioning Unit
  • Ventilating Fan
  • Piping Work
  • Duct Work