บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - โทรคมนาคม

บริการจัดสร้างสถานีฐาน และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

บริการสร้างสถานีฐาน

              กลุ่มบริษัทให้บริการสร้างสถานีฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Turnkey โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจจัดหาพื้นที่สำหรับตั้งสถานีฐาน การออกแบบ การบริหารจัดการงานโครงสร้างฐานราก และโครงสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณ และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการดูแลบำรุงรักษาสถานีฐานด้วย ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทในกลุ่ม คือ GTS

โดยขั้นตอนการทำงานหลักของบริการในส่วนนี้ ได้แก่

 • การสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมกับการตั้งสถานีฐาน (Survey) เช่น พิกัด สภาพแวดล้อม และสภาพดิน เป็นต้น 
 • การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า (Design)
 • การสร้างฐานรากและโครงสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณ (Civil Work) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานความปลอดภัย
 • การติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถเปิดใช้สัญญาณ (On Service) ได้ทันตามกำหนดเวลา (Installation) เช่น การติดตั้งระบบงานสายส่งและอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือ (Transmission and Access)

            นอกจากการสร้างสถานีฐานขนาดใหญ่เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว บริษัทย่อย ได้แก่ GTS ยังมีการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีหลายพื้นที่ที่คุณภาพสัญญาณยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ภายในอาคารหรือตามตรอกซอย ส่งผลให้สัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่มักจะลดลง  ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่มีสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ซึ่งเป็นที่อับสัญญาณมากกว่าปกติ เช่น ลานจอดรถ  ลิฟต์  ชั้นใต้ดินภายในอาคารหรือชุมชนแออัด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

      ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติมจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้งานให้ดีขึ้นได้ สำหรับขอบเขตการให้บริการหลักของบริการในส่วนนี้ ได้แก่

 • การสำรวจพื้นที่หรืออาคาร และออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่างๆ ที่ทำให้การกระจายสัญญาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Survey and Design)
 • การให้บริการด้านการจัดการบริหารสถานีกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้า ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง 3 บริษัท โดย GTS จะเป็นผู้สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลพื้นที่สำหรับจุดติดตั้งสถานีกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บนสถานีรถไฟฟ้า
 • การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนงานและมาตรฐานทางวิศวกรรม (Installation) เช่น สายอากาศสำหรับใช้ภายนอก (Outdoor Antenna)  สายอากาศสำหรับใช้ภายในอาคาร (Indoor Antenna)
 • การทดสอบคุณภาพสัญญาณภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการเดินทดสอบคุณภาพสัญญาณทุกจุดในอาคารหรือไซต์งานตามมาตรฐานที่กำหนด (Walk Test, Drive Test and Optimization)

          ALT และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ALT และ GTS มีการให้บริการด้านสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ให้แก่ลูกค้า โดยขอบเขตการให้บริการหลักของบริการในส่วนนี้ ได้แก่

 • การสำรวจเส้นทางที่ต้องติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และออกแบบเส้นทางการวางสายจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวิเคราะห์วิธีการติดตั้ง และการเลือกประเภทของสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เช่น ติดตั้งโดยการพาดสาย หรือลอดใต้ดิน
 • การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สายกราวด์ อุปกรณ์ยึดจับสายให้อยู่บนเสาหรือลอดใต้พื้นดิน และอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆ