TH

การประกอบธุรกิจ

corporate

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท วิน แอนด์ วิน เทเลคอม จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทในเครือ