บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนบ้านข่อยโทน ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการในการจัดทำสนาม BBL และสนามเด็กเล่น

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนบ้านข่อยโทน ตำบลเสนา
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการในการจัดทำสนาม BBL และสนามเด็กเล่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning ซึ่งเป็นการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง ไปใช้เป็นเครื่องมืองในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ต่อไป