บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยธนบุรี

บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น