ALT พร้อมผนึกรัฐขับเคลื่อนเมืองสู่ Smart City

“เอแอลที”พร้อมร่วมมือภาครัฐนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลสื่อสาร ขับเคลื่อนเมืองไปสู่ Smart City

นายปริญญ์ ชากฤษณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

“ในฐานะที่  ALT เป็นผู้ให้บริการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลให้หน่วยงานระดับประเทศมานานกว่า 20 ปี มองว่าการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องถ่ายทอดและเรียนรู้กระบวนการคิดของคนในพื้นที่ให้มีทัศนคติต่อการรักบ้านเกิด อยากพัฒนา และ ตั้งใจต่อการแก้ไขปัญหาพื้นฐานก่อน การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนามีส่วนสำคัญมาก  ALT นำนวัตกรรมการพัฒนาเมือง ด้วยหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับคนในพื้นที่ทุกกระบวนการ เพื่อเรียนรู้ให้ประชาชนเป็นเจ้าของนวัตกรรม และในแต่ละพื้นที่มีปัญหาในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลมีเท่าเดิม จึงต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการไปสู่การบริการภาคประชาชนและแก้ปัญหาได้โดยตรง” นายปริญญ์กล่าว

โดยเบื้องต้น  ALT สามารถต่อยอดพัฒนาระบบอุปกรณ์เดิม ด้านระบบเสาโทรคมนาคมสื่อสาร มาใช้สร้างเสาอัจฉริยะ หรือ Smart Pole  เพื่อให้หน่วยงานบริหารเมืองมีศูนย์รวบรวมข้อมูล และ เฝ้าระวัง จากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับการตอบสนองการให้บริการ เช่น การแจ้งประกาศเตือนมลพิษในพื้นที่ หรือ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ตามจุดสาธารณะ เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับเมืองเป็นต้น

ส่วนแผนในระยะต่อไป นวัตกรรมดังกล่าว สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ มาใช้ในการบริหารเชิงวิเคราะห์ พยากรณ์ ไปสู่การป้องกัน และขยายผลในการพัฒนาในแต่ละมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ปัจจุบันเราได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยด้าน Smart Environment และ Smart Mobility โดยทำการลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำมาปฏิบัติแก้ปัญหาให้หน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มทำการติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว”นายปริญญ์กล่าว