ALT มุ่งเน้นดึงศักยภาพและพัฒนาพนักงานในองค์กร

ฝ่ายผู้บริหาร ALT
มองไกลออกนโยบายมุ่งเน้นดึงศักยภาพและพัฒนาพนักงานภายในองค์กรให้ได้มาก
ที่สุด โดยฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายบุคคล มีโครงการ Talent ความสามารถของพนักงานตามหาทีมขายชุดใหม่เพิ่มเพื่อรองรับขยายธุรกิจและเพิ่ม ยอดขายให้มากขึ้นจากเดิม
โดยผู้บริหารเล็งเห็นว่าพนักงานในองค์กรหลายๆคนมีความสามารถและศักยภาพที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดยมีการเทรนงาน แนะนำขั้นตอนการเป็นทีมขายที่มีคุณภาพ จากทีมขายรุ่นพี่และคำแนะนำจากผู้บริหารโดยตรง ถือเป็นการได้กระฉับความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กรและบุคคลกรกับฝ่ายบริหารให้เหนียวแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์กรไปยังจุดสูงสุดเป็นผู้นำใน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับธุรกิจดิจิทัลและพลังงานทดแทน ดั่งวิสัยทัศน์ที่เคยกล่าวไว้หากพนักงานท่านใดอยากพัฒนาตนเองมากขึ้นกว่าเดิมในสายงานใหม่ๆ สามารถสอบถามและลงชื่อร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำงานได้ ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท