ALT พร้อมนำเทคโนโลยี – นวัตกรรมร่วมมือรัฐสู่ Smart Government ยกระดับบริการประชาชน – เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเมือง

เอแอลที พร้อมนำ “เทคโนโลยี – นวัตกรรม” ร่วมพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ยกระดับสู่การเป็น Smart Government  หวังเป็น 1 ในการส่งต่อพัฒนาเมืองสู่ Smart City ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยภาครัฐบริหารจัดการเมือง  จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการยกระดับการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ  Smart City ซึ่งการพัฒนาระบบบริการภาครัฐหรือ Smart Government ถือเป็น  1 ในเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 มิติ ที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดไว้ ซึ่งอีก 6 มิติ ที่เหลือประกอบด้วย  Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ), Smart Economy (เศรษฐกิจอัจฉริยะ), Smart People (พลเมืองอัจฉริยะ), Smart Living (การดำรงชีวิตอัจฉริยะ),  Smart Mobility (การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ) และ Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)

นายปริญญ์ ชากฤษณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กล่าวว่า “เนื่องจากในปัจจุบันมิติปัญหาของสังคมเมืองมีความซับซ้อน จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนควรได้รับข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการบิดเบือนไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในสังคม  ALT จึงให้ความสำคัญมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับการบริการไปสู่ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ”

            นายปริญญ์ กล่าวอีกว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ALT ที่พัฒนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อไปสู่การพัฒนาด้าน Smart Government ไม่ว่าจะเป็น จัดทำศูนย์การตัดสินใจด้านข้อมูลและสั่งการอัจฉริยะด้วย Data Analytic ผ่าน War Room ของหน่วยงานรัฐ มีระบบบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ พร้อมระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management System) พร้อมทั้งศูนย์บริการประชาชนอัจฉริยะ One Stop Service จัดทำระบบจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management) พร้อมระบบคิวออนไลน์ ด้วย Mobile Service  เพื่อลดการแออัดและยังปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด ในปัจจุบัน    นอกจากนี้ ยังมี ระบบรับบริการ และประสานงานหน่วยงานภายในเมืองซึ่งประกอบไปด้วย ระบบสำหรับการรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ สำหรับให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการ E-service ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆภายในเมืองได้”

            ทั้งนี้เอง ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอุดหนุนงบประมาณโดยรวมทั้งประเทศ มูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่ง ALT คาดหวังรายรับสัดส่วนในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อภาพรวมทั้งหมด

“ ALT วางเป้าหมายการให้บริการ โดยเริ่มต้นนำร่องระบบดังกล่าว ด้วย Solution ของ ALT กับเมืองที่มีความพร้อมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพร้อมสำหรับการพัฒนาในพื้นที่ต่อๆไป โดยเป้าหมายของ ALT ก็เพื่อต่อยอดพัฒนา เมืองอัจฉริยะ จนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ”