การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม

  • บริษัทมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมบริษัทที่เปิดกว้าง  และอำนวยประโยชน์ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  อันจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัท
  • บริษัทจะส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ เช่น คู่ค้า  เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลักของบริษัทที่ทำดีต่อสังคมไปปฎิบัติ ด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว  รวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บริษัทจะมีการสำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่เสมอว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร  และหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบ  จะแก้ไขทันที
  • บริษัทจะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับสมรรถนะเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทย  ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  หรือการให้บริการโครงข่าย  บวกกับคุณภาพความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
  • บริษัทจะช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สั่งสมมากว่า  15 ปี ไปใช้ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านโทรคมนาคมให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมให้แก่ประเทศ
  • บริษัท มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทหรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง  และนวัตกรรมที่บริษัทสร้างขึ้นมานั้น  จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการร่วมพัฒนากับลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว  
  • บริษัท จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง