การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 • บริษัทมีการสร้างสมดุลของอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและความสามารถของบุคคลากรที่ทำการตัดสินใจในนามของบริษัท ตามคู่มือการอนุมัติ คู่มือปฎิบัติงานระบบจัดซื้อและรับของ และระเบียบปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” ให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้  ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม  เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรม ด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอ และสัญญาการค้าที่มั่นคง
 •  บริษัทได้กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน โดย
  • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • เน้นย้ำให้พนักงานใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัท  และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม  เช่น ความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
  • กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
 •  บริษัทให้การสนับสนุนกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในการบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   ด้วยการการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี  และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ความให้ความรู้แก่ผู้รับเหมารายย่อยในขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและลดต้นทุนอันเกิดจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากกว่าการพิจารณาด้วยราคาเพียงอย่างเดียว เช่น การเลือกใช้สาย FOC ที่มีคุณภาพจะช่วยให้การส่งสัญญาณแสงเป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทาง โดยที่ไม่ต้องรื้อถอนแก้ไขหลายจุดเหมือนกับการใช้สาย FOC ที่ด้อยคุณภาพ หรือการแนะนำวิธีเทพื้นคอนกรีตให้ไม่ยุบตัว ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากต้องมีการแก้ไข และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า
 • บริษัทปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม  เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
 • บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า  ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและยั่งยืน
 •  บริษัทมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า:

 • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า  กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้  ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า   เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 •  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 • ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
 • ชำระเงินให้แก่คู่ค้าตามกำหนดไม่ชักช้า โดยบริษัทมีเงื่อนไขการชำระเงินของการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าคือ 30 วันนับจากวันส่งมอบใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดวันชำระเงินเป็นวันที่ 30 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจะแจ้งวันชำระเงินของรอบปีถัดไปเป็นการล่วงหน้า สำหรับระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระเงินให้แก่คู่ค้าในปี 2564 เท่ากับ  43.98 วัน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยปกติจากการกำหนดรอบชำระเงินเดือนละครั้ง อันเป็นวิถีปกติตามประเพณีการค้าสากล

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น :

 • เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว  รวมถึงมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่   และรายย่อย  และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
 • บริหารกิจการของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวัง เยี่ยงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความชำนาญ
 • รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
 • ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ :

 • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้  กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า:

 • ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า  กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ  ภายใต้ความ ปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษา สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
 • จัดระบบการบริการลูกค้า  ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่ เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล
 • ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ  และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
 • สนับสนุนด้านข้อมูล  อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท