สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท วิน แอนด์ วิน เทเลคอม จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท วิน แอนด์ วิน เทเลคอม จำกัด ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้