การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ที่ VP220806
                9 สิงหาคม 2565

เรื่อง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตามที่บริษัทได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ alt.co.th

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                   ขอแสดงความนับถือ                   (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
               รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี