บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางด้านสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางด้านสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งนี้ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด ได้สนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการทดสอบ วัดระดับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ ในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด