“ALT” หุ้นเทค ต้นน้ำ ธุรกิจโทรคมนาคม พลังงาน

HoonSmart.com >> บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT)  สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจการบริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Network Infrastructure) มากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อเผชิญสถานการณ์รายได้และกำไรหดตัวลงอย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทประกาศปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ เพิ่มธุรกิจอย่างน้อย  4 ประเภท คือ การขยายฐานธุรกิจเดิมให้รองรับและเชื่อมโยงไปถึงกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าได้แก่ ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid & Smart Energy) ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ธุรกิจแฟลตฟอร์มอัจฉริยะ พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้บริโภคผ่านแฟลตฟอร์มต่างๆ  ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและโลกแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี  แต่ต้องยอมรับว่าการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการเติบโตมั่นคงในระยะยาว จะต้องรอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลตอบแทน ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการธุรกิจ บริษัทหลายแห่งจำเป็นต้องเปลี่ยนช่องทางทำมาหากินใหม่ เพื่อความอยู่รอดทั้งเฉพาะหน้าและในระยะยาว  บางแห่งมองเห็นโอกาสการเติบโตจากการเพิ่มความหลากหลายของรายได้ ในส่วนบริษัทเอแอลทีฯมองเห็นปัญหามานาน และยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อประสบผลขาดทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2560  เรื่อยมา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เมื่อบริษัทลงมือแก้ไขก่อน มีการปรับวิสัยทัศน์ ช่วยให้มองเห็นโอกาสแห่งการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกันได้อย่างกว้างขวาง สามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วได้มาก  เพื่อให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถขยายขอบการให้บริการให้ครอบคลุมไปถึงลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย เช่น โครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ มีจุดการเชื่อมต่อโดยเริ่มต้นจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เมียนมาร์และไปสิ้นสุดที่ประเทศอินเดีย ระบบรองรับความจุในการสื่อสารข้อมูลได้มากกว่า 200 เทราบิทต่อวินาที (Tbps) คาดว่าจะก่อสร้างโครงสร้างหลักของสถานีเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/2565 

บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เห็นได้จากผู้ประกอบการต่างประเทศในระดับ World Class ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแนวหน้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท OTT (Over The Top) เซ็นสัญญาระยะยาวโครงข่ายเคเบิ้ลฯ สร้างรายได้ประจำ (recurring income )ให้กับบริษัท รวมถึงการมีลูกค้าใหม่ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและกลุ่มเอกชนที่มีความหลากหลาย  หลังจากยอมรับ”คุณภาพ”งานของเอแอลที   

การต่อยอดธุรกิจของเอแอลที  ถือว่าเดินมาถูกทางยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น ASEAN Digital Hub มีโอกาสเติบโตอีกมาก 

เกาะเทรนด์โลก โอกาสโตอีกมาก 

ที่สำคัญธุรกิจของ ALT ยังเกาะเทรนด์ของโลก พลังงานสะอาด บริษัทลงทุนและพัฒนาระบบโซลาร์รูปท็อป บริหารจัดการพลังงานให้กับลูกค้าโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดกลาง เพื่อได้ไฟฟ้าราคาถูก คาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงอย่างน้อย 15-20%  และยังมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 

ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อให้เมืองมีความสวยงาม และปลอดภัย โดยบริษัทจะมีการติดตั้ง เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อสังเกตการณ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน ทั้งในเรื่องมลพิษ และฝุ่นละออง การจราจร รวมถึงเป็นจุดชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid & Smart Energy) เกิดขึ้นจากการให้บริการวางระบบและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย และมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐจะขยายขนาดของโครงการให้ครอบคลุมหัวเมืองสำคัญทั่วทั้งประเทศ จึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง

บริษัทก่อสร้างสถานีฐานชายฝั่งเพื่อให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิ้ลใต้ทะเลจากต่างประเทศ เข้ากับโครงข่ายเคเบิ้ลภาคพื้นดินภายในประเทศ  ซึ่งสามารถพัฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายภาคพื้นน้ำจากทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน  โครงการที่จ.สตูลคืบหน้า ตามด้วยจ.สงขลา และจ.ระยอง  ลูกค้าไม่ต้องลงทุนเอง ลดความซ้ำซ้อน ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้พลังงานทดแทน
มีพันธมิตรดีและแกร่ง

บริษัทเร่งเดินหน้าพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาในระดับภูมิภาค โดยต้องอาศัยการมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและมีเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็ง  อาทิ การร่วมลงทุนกับ บริษัท  ราช กรุ๊ป (RATCH) บริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. จัดตั้งบริษัท สมาร์ทอินฟราเนท (SIC) ผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ใต้ดิน ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า แนวเส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดิน ครอบคลุมทั่วประเทศ  ซึ่งได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ กฟผ.ได้ใช้โครงข่ายไฟเบอร์ร่วม (Fiber Space) และมีโอเปอร์เรเตอร์เข้าร่วมด้วย บริษัทพร้อมขยายไปยังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตวะวันออก (EEC) ที่มีการขยายการลงทุนเป็นจำนวนมาก สร้างเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต  

แนวโน้มการให้บริการไฟเบอร์พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องลงทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโอเปอร์เรเตอร์ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 

บริษัทยังร่วมลงทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศ ที่เป็นกิจการในเมียนมาให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าในเมืองย่างกุ้ง  ภาตใต้สถานการณืการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 

จุดแข็งทางการเงิน

แม้ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 33.50 ล้านบาท เพราะรับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนในโครงการ Smart Grid อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ สิ้นเดือน ก.ย.2564  มีเงินสดในมือประมาณ 532 ล้านบาท และเครดิตไลน์กับสถาบันการเงินอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.70 เท่า ลดลงจาก 0.75 เท่าเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 และยังมีงานในมือ (Backlog) จำนวน1,347 ล้านบาท

“เอแอลที”เดินตามโรดแมปที่วางไว้  และมีการต่อจิกซอว์ธุรกิจมานาน 3-4 ปี คาดว่าน่าจะใกล้เสร็จสมบูรณ์  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวกระโดดในปี 2565 เป็นต้นไป  ยิ่งโอเปอร์เรเตอร์ขยัน บุกหาลูกค้ามากขึ้นเท่าไรก็เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในฐานะผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายคมนาคม  อาทิ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย  5G และอินเทอร์เน็ต รวมถึงโครงสร้างธุรกิจพลังงาน  ดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน ในการเข้าซื้อหุ้น ALT สะสมเพื่อลงทุนระยะยาว คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

แหล่งที่มา : “ALT” หุ้นเทค ต้นน้ำ ธุรกิจโทรคมนาคม พลังงาน – Hoonsmart