แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ นั้น

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 โดยให้ยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป