ALT Group Family Run 2020

กลุ่มพนักงาน ALT Group ได้ร่วมทำบุญจากการซื้อเสื้อ ALT Group Family Run 2020 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล