เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ostpone of the 2020 Shareholders’ Annual General Meeting on April 24, 2020