หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในแบบ COSO ERM

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด จัดอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในแบบ COSO ERM “ โดยท่านอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลจ ห้องประชุมเจ้าพระยาบุษราคัม

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด จัดอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในแบบ COSO ERM “ โดยท่านอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลจ ห้องประชุมเจ้าพระยาบุษราคัม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในองค์การได้และได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบตามแนวคิดสมัยใหม่ ในการนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในองค์กรอย่างเหมาะสมต่อไป