Corporate
Social
Responsibilities
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้การสนับสนุนกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในการบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้ความรู้แก่ผู้รับเหมารายย่อยในขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและลดต้นทุนอันเกิดจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากกว่าการพิจารณาด้วยราคาเพียงอย่างเดียว เช่น การเลือกใช้ สาย FOC ที่มีคุณภาพจะช่วยให้การส่งสัญญาณแสงเป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทาง โดยที่ไม่ต้องรื้อถอนแก้ไขหลายจุดเหมือนกับการใช้สาย FOC ที่ด้อยคุณภาพ  หรือการแนะนำวิธีเทพื้นคอนกรีตให้ไม่ยุบตัว ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากต้องมีการแก้ไข และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า และบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและยั่งยืน