ผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC)

        สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable: FOC) เป็นสายสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล โดยภายในสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนั้นทำจากแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณเส้นผมแล้วหุ้มด้วยพลาสติก ในการรับ-ส่งข้อมูลจะใช้หลักของการสะท้อนสัญญาณข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณแสงเพื่อส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทาง เช่น ระหว่างชุมสายโทรศัพท์กับสถานีฐานหรือระหว่างอุปกรณ์สถานีฐานที่พื้นดินกับอุปกรณ์ขยายสัญญาณบนเสาโทรคมนาคม เป็นต้น ด้วยหลักการรับ-ส่งข้อมูลโดยการสะท้อนสัญญาณแสงทำให้สายส่งสัญญาณประเภทนี้สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงและมีความสูญเสียของสัญญาณต่ำ จึงสามารถใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงในการส่งข้อมูลได้ไกลกว่าสายส่งสัญญาณประเภทอื่น