บริการด้านวิศวกรรม และวางระบบ - โทรคมนาคม

ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม

          การให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ เพื่อทดแทนการต้องส่งออกเพื่อไปซ่อมแซมยังโรงงานผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงและใช้ระยะเวลานาน โดย INN มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสายอากาศ (Antenna) จึงสามารถให้บริการได้ทั้งการซ่อมแซม (Revamp) และการจัดประกอบใหม่ (Re-fabrication)