ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2564

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2563

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4

2562

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
งบการเงิน

Q1

Q2

Q3

Q4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Q1

Q2

Q3

Q4