การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  • บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ควบคู่การดูแลเอาใจใส่ชุมชน  และให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ โดยกำหนดแนวนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
  • จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัท / สังคมใกล้บริษัท / สังคมห่างไกลบริษัท อย่างน้อย  1 ครั้งต่อปี
  • ในกรณีที่ชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัท ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ทางบริษัทจะเร่งรีบดำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ
  • จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมแก่เยาวชนที่ยังอยู่ในภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน พื้นที่ใกล้เคียง เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต พระนครเหนือ และวิทยาเขตธนบุรี  ปีละ 1-2 ครั้ง และการให้ยืมเครื่องมือทดสอบสัญญานเพื่อการสื่อสารไร้สาย แก่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรอาชีพด้านนี้
  • บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทมีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหรือแรงงานที่เป็นคนในพื้นที่ที่บริษัทไปดำเนินโครงการทางธุรกิจอยู่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคคลากรในท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป