ALT โชว์ผลงานไตรมาส 3/66 กำไรสุทธิ 14.72 ล้านบาท

ธุรกิจบริการโครงข่ายโตต่อเนื่อง-งานในมือยืนระดับ 4.5 พันล้าน

เอแอลที เทเลคอม เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 255.78 ล้านบาท ปลื้มธุรกิจให้บริการโครงข่ายเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลมีอัตรากำไรขั้นต้น 55.37 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 14.72 ล้านบาท พร้อมโชว์มีงานรอรับรู้รายได้ในมือ 4,500 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดในมือ 156 ล้านบาท

นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยกร สายงานการเงินและบัญชี บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานรวม ประจำไตรมาส 3/2566 สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. มีรายได้รวม 255.78 ล้านบาท ลดลงจาก 286.03 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565  โดยเป็นการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าและบริการติดตั้งวางระบบจำนวน 7.17 ล้านบาท และ 46.15 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนของรายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ประจำ (Recurring income) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้น 23.07 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2566 มีจำนวน 55.37 ล้านบาท โดยสัดส่วนหลัก 54.2% มาจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring income) จำนวน 29.98 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นกำไรจากธุรกิจให้บริการติดตั้งวางระบบและขายสินค้า 21.09 ล้านบาท และ 4.30 ล้านบาท ตามลำดับ

“จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 14.72 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 28.55 ล้านบาท ลดลง 48% โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 บริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog ประมาณ 4,490 ล้านบาท”นายสมบุญกล่าว

นายสมบุญกล่าวอีกว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 629.86 ล้านบาท และ  614.13 ล้านบาท ตามลำดับ รายการเปลี่ยนแปลงด้านทุนหมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นสุทธิ 15.63 ล้านบาท สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 152.73 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้ามียอดเพิ่มขึ้น 176.47 ล้านบาท ด้านการลงทุน รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ โครงข่ายใยแก้วนำแสงมูลค่าเพิ่มขึ้น 419.31ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สัญญาเช่าและบริการระยะยาว) เพิ่มขึ้น 114.24 ล้านบาทพร้อมกับหนี้สินสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น 109.42 ล้านบาท 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านแหล่งเงินทุนได้แก่ เงินกู้ยืมสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 226.90 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับสัญญาให้บริการระยะยาว (IRU) เพิ่มขึ้นจำนวน 72.69 ล้านบาท โดย ณ วันสิ้นไตรมาส 30 กันยายน 2566 บริษัทมีเงินสดในมือจำนวน 156.24 ล้านบาท

ขณะที่นายสมบุญกล่าวอีกว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ ALT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 (CCR Checklist ปี 2566) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับรางวัลระดับ5 เหรียญ ประจำปี 2566 (AGM Checklist 2566) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA)

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับความต้องการนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ที่ดำเนินธุรกิจที่ ให้ความสำคัญกับสังคมและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน