กสทช. แจ้งผลการพิจารณา ข้อเสนอการใช้โครงข่าย

ที่ประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้