ตลท.รับ “เอแอลที เทเลคอม” เข้าซื้อขาย 4 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ALT เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 4 ก.ค.59 มีจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลท. และจำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,000,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท/หุ้น ทุนชำระแล้ว 500,000,000 บาท ขณะที่มีจำนวนหุ้นเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 250,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 4.70 บาท

อนึ่ง ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม , ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ และธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา: http://www.kaohoon.com/