Corporate
Social
Responsibilities
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทมีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยหรือแรงงานที่เป็นคนในพื้นที่ที่บริษัทไปดำเนินโครงการทางธุรกิจอยู่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป และบริษัทจะช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สั่งสมมากว่า 15 ปี ไปใช้ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวันและมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านโทรคมนาคมให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง และนวัตกรรมที่บริษัทสร้างขึ้นมานั้น จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการร่วมพัฒนากับลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว