About Us
ค่านิยมองค์กร
  1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำไรสูงสุด พัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน ยึดประโยชน์ลูกค้าและผู้ถือหุ้น
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บริการทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของลูกค้า
  3. พนักงานมีความรู้ในสินค้า ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าได้ครบถ้วน
  4. ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต
  5. เน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
  6. ไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
  7. เคารพเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งกันและกัน
  8. ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ