ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

          1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
– ผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ, นายไพบูล ตันกูล หรือนางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว) ในรอบปีที่ผ่านมา
– ไม่มี –
– สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงิน 1,675,000 บาท

บริษัทย่อย

        1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
    – ผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ, นายไพบูล ตันกูล หรือนางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว) ในรอบปีที่ผ่านมา
– ไม่มี –
– สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงิน 3,090,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น
– ไม่มี –